Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม:


เนื้อหาสาระที่มีการจำแนกตามประเภทของเรื่อง


 ข้อมูลด้านการบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงการ
 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 10 มิถุนายน
 ข้อมูลชุมชน การคมนาคม การท่องเที่ยว
 เกียรติประวัติ/ผลงานดีเด่น รวบรวมเกียรติประวัติ กิจกรรมดีเด่น ผลงานวิชาการ ของโรงเรียน
 ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน


เนื้อหาสาระที่ไม่มีการจำแนกประเภท


ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตั้ง
ติดต่อสอบถาม

เที่ยววิเวกทางฝั่งไทย
พญานาคเมืองเชียงคาน
พักภาวนาที่วัดร้าง
เปรตลักกินของสงฆ์
วัดท่าแขก
พระพุทธรูปโบราณ
พระพุทธรูปสามพี่น้อง
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน (-----)
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ (----------------------------)
ข้อมูลนักเรียน (---------------------)
โครงสร้างการบริหาร (----------------------------)
ข้อมูลบุคลากร (--------------------)
บ่อ แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ แก้วสุวรรณ
พระชอบ ฐานสโม
พญานาคเชียงคาน

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที