Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
พักภาวนาที่วัดร้าง
       พระคุณเจ้าหลวงปู่เสาร์  ท่านพาลูกศิษย์ลงจากพระพุทธบาทภูควายเงิน  บ้านผาแผ่น  ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  เพื่อมาพักภาวนาที่วัดร้างแห่งหนึ่ง  วัดร้างแห่งนี้จะอยู่ติดกันกับแม่น้ำโขง  วัดแห่งนี้จะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงคานมากเท่าไร  ชาวบ้านท้องถิ่นในสมัยนั้นเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า  วัดท่าแข่  ( วัดท่าจรเข้ )  หลวงปู่ชอบท่านเล่าถึงตอนที่หลวงปู่เสาร์พาท่านมาพักภาวนาที่วัดท่าแขกให้ฟังว่า 

        “  ตอนท่านอาจารย์เสาร์พาเราและหมู่คณะมาพักภาวนาอยู่ที่วัดท่าแข่  ( วัดท่าแขก )  วัดท่าแข่ตอนนั้นเป็นวัดร้าง  มีโบสถ์เก่าและซากเจดีย์ถูกเถาวัลย์พันธุ์ไม้ปกคลุมหนาแน่นไปหมด  แสดงว่าวัดนี้ถูกทิ้งให้รกร้างมานานแล้ว  ป่าไม้ก็แน่นหนาจนมองแทบไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวัน  เรากลางกลดจัดที่พักให้ท่านอาจารย์เสาร์อยู่ทางปากห้วยตกโขง  ทางเดียวกันกับทางต้นโพธิ์ใหญ่ทุกวันนี้แหละ  ส่วนเราไปกลางกลดพักอยู่ทางไปบ้านน้อยแก่งคุดคู้  ”

        “  ตอนเช้าท่านอาจารย์เสาร์พาพวกเราไปบิณฑบาตในเมืองเชียงคาน  บิณฑบาตผ่านบ้านโยมคนไหนท่านอาจารย์เสาร์ก็จะบอกบุญกับโยมว่า  ให้โยมพากันเอาจอบเสียมมีดพร้ามาช่วยกันตัดถางเครือเถาวัลย์พันธุ์ไม้ที่ขึ้นปกคลุมซากเจดีย์และโบสถ์  ท่านจะพาชาวบ้านบูรณะซ่อมแซมวัดร้างแห่งนี้  ชาวบ้านบอกกท่านว่าเขาจะชวนกันออกมาช่วยท่านบูรณะวัดท่าแข่ ( วัดท่าแขก )  ”

        “  ชาวบ้านพากันมาตัดเครือไม้เถาวัลย์ที่คลุมโบสถ์และเจดีย์ออก  อาจารย์เสาร์ท่านก็พาพระเณรและชาวบ้านเก็บซากอิฐขึ้นมาเรียงซ้อนกันใหม่เท่าที่จะทำได้  ตอนรื้อค้นขนซากอิฐเก่านั้นได้พบพระพุทธรูปเก่าโบราณ  และเครื่องใช้ไม้สอยพวกถ้วยชามนามกระเบื้อง  เป็นของใช้ของลาวหลวงพระบาง  พระพุทธรูปเก่าที่ค้นพบนั้น  มีพระพุทธรูปที่ทำจากทองคำ  ทำจากสำริด  ทำจากชินเงิน      และพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้  แต่ส่วนมากจะเป็นพระพุทธรูปที่ทำจากไม้  ” 

       “  พระพุทธรูปเหล่านี้ส่วนมากจะถูกซากอิฐทับถมไว้  ชาวบ้านบางคนเห็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยทองคำ  เขาอยากจะได้  อยากเอาไปครอบครองเป็นเจ้าของ  ท่านอาจารย์เสาร์ห้ามไม่ให้ใครเอาพระหรือของเก่าในที่นี่ออกไป  ท่านว่าของเหล่านี้เป็นสมบัติของพระศาสนา  ของเหล่านี้เป็นทรัพย์ของแผ่นดิน  ถ้าใครเอาไปครอบครองโดยมิชอบแล้วจะเกิดความวิบัติในปัจจุบัน  ชาวบ้านเขากลัวตามคำที่ท่านบอก  เขาจึงไม่กล้าเอาของพวกนี้ไปเป็นสมบัติส่วนตัว  ”

        หลวงปู่เสาร์ท่านพาหลวงปู่ชอบพระเณร  และชาวบ้านเชียงคานบูรณะสถานที่วัดร้างท่าแขกอยู่ประมาณเจ็ดวัน  จนเป็นที่พอใจของท่านแล้วท่านจึงสั่งให้หยุดการทำงานนอก  และให้พระเณรพากันทำงานใน  งานในคือการทำความเพรียรเดินจงกรมภาวนา  หลวงปู่ท่านเล่าถึงประสบการณ์ในการภาวนาของท่านตอนอยู่วัดท่าแขกให้ฟังว่า
        มีคืนหนึ่งท่านนั่งภาวนาอยู่  พอจิตของท่านสงบลง  ปรากฏมีลำแสงสีขาวพุ่งออกมาจากทางโบสถ์เก่าวัดท่าแขก  ลำแสงสีขาวนี้ลอยวนอยู่รอบๆกลดของท่าน  แล้วก็พุ่งเข้ามาชนที่หน้าอกของท่าน  หายเข้าไปในทรวงอกของท่าน  ท่านนำนิมิตที่เห็นนี้มาพิจารณาดู  และทราบว่าสถานที่แห่งนี้ท่านเคยมีความผูกพันมาแต่ในอดีต  ในอนาคตท่านจะได้เข้ามาเกี่ยวข้องดูแล  แสงสีขาวที่พุ่งชนหน้าอกของท่านนั้นคือดวงจิตของพญานาคนามว่า  อิสโรนาคา  ที่เขาพิทักษ์รักษาสมบัติของพระศาสนาที่มีอยู่ในวัดท่าแขก  เขาได้ยกวัดนี้ให้ท่านดูแล

        กราบเรียนถามองค์ท่านว่า  หลวงปู่ได้เห็นพญานาคครั้งแรกอยู่ที่ไหน  ท่านตอบว่า  ท่านเห็นพญานาคครั้งแรกที่แม่น้ำโขงเมืองเชียงคาน  เห็นที่วัดท่าแขกนี่แหละ  พญานาคที่มาแสดงตนให้ท่านเห็นนั้นชื่ออิสโรนาคา  มีบาดาลวิมานเมืองอยู่ที่ปากแม่น้ำเลยไหลลงแม่น้ำโขง  เมืองของอิสโรนาคาท่านว่าใหญ่กว่าเมืองเชียงคานมาก  มีอาณาเขตไกลไปจนถึงเขตอำเภอน้ำปาดจังหวัอุตรดิตถ์  พญานาคตนนี้ท่านบอกว่ามีอายุมากถึง  ๑๒,๐๐๐  ปี  ชั้นบรรดาศักดิ์ของเขาหากเปรียบเทียบเหมือนกับมนุษย์แล้ว  อิสโรนาคานั้นเทียบเท่ากับตำแหน่งนายอำเภอ .. 


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-12-10 (2285 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที