Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ๑.๑ ปรัชญา
                 ปญฺญาวธเนนเสยฺโย
                  ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
 
            ๑.๒ วิสัยทัศน์
                 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางคุณธรรม น้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวดำเนินชีวิต ปลูกจิตสำนึกในภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลฝึกฝนพัฒนาทักษะวิชาการ มีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน

   ๑.๓ เอกลักษณ์

                 มูลมังหลวงปู่ชอบ     รอบรู้ปฏิบัติธรรม
                 นำสังคมสร้างสรรค์คนดี   ตามวิถีชาวพุทธ
   ๑.๔ อัตลักษณ์
                 คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำจิตอาสา
   คำขวัญ
                  ปัญญาดี คุณธรรมเด่น เว้นอบายมุข
 

           พันธกิจ
                 ๑. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริการจัดการแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
                 
๒.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีทักษะในการกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
  
           ๓. จัดระบบการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
  
           ๔. จัดหาพัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
  
           ๕. จัดอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  
           ๖. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  
           ๗. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 
๒. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา

              ๒.๑ สภาพสังคมของชุมชน บริเวณสถานศึกษาเป็นลักษณะชุมชนแบบเศษรฐกิจ โดยเป็นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ จ.เลย นั่นก็คือ แก่งคุดคู้ ” ชาวบ้านในชุมชนทำมะพร้าวแก้ขาย และทำที่พัก แต่นักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนส่วนมากมาจากชุมชนอื่น และต่างจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุธ

              ๒.๒ สภาพเศรษฐกิจของชุมชน โดยส่วนมากชุมชนจะประกอบอาชีพค้าขาย อีกส่วนหนึ่งจะประกอบอาชีพทำสวน

              ๒.๓ ข้อมูลของผู้ปกครอง จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนยางพาราและทำนาข้าวซึ่งทำให้มีรายได้ของผู้ปกครองไม่แน่นอน ซึ่งรายได้จะขึ้นอยู่กับสินค้าราคาเกษตรในแต่ละปีนั้นๆ


-------------------------------------------------------------------------------

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-12-13 (2175 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที