Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
-----                                      โรงเรียนมูลมังหลวงป่ชอบฐานสโม
 
                                                   ปญฺญาว  ธเนน  เสยฺโย 
                                               ( ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ )
 
                                                          ที่ตั้งโรงเรียน
๕๐๙ ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ๔๒๑๑๐
โทร. ๐๔๒-๘๒๒๐๒๕,๐๔๒-๘๒๑๔๗๐
โทรสาร. ๐๔๒-๘๒๑๔๗๑
                                                     ประวัติความเป็นมา 
         วัดท่าแขกเป็นวัดเก่าแก่โบราณกาล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงซึ่งห่างจากอำเภอเชียงคานไปทางทิศตะวันออก ๒ กิโลเมตร ก่อนถึงบ้านน้อย และสถานที่ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้
         
         วัดท่าแขกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตรงกับสมเด็จพระนารายณ์ พ.ศ. ๒๒๐๙ ตรงกับจุลศักราช ๑๐๒๘ วันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย ตามหลักฐานจารึกตัวหนังสือลาว กล่าวว่า ท้าวสุวรรณแผ้วพ่ายพระโอรสของกษัตริย์ลานช้าง แห่งเมืองหลวงพระบางเป็นผู้ก่อสร้าง   วัดนี้ถูกทิ้งร้างมาจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๖๙  พระอาจารย์ มั่น ภูมิทตโต  พระอาจารย์เสาร์ กนตสีโล พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และคณะอาจารย์สายพระอาจารย์มั่น ได้เดินธุดงค์มาพักจำพรรษาและปฏิบัติธรรมที่วัดท่าแขก จึงมีการบูรณะและฟื้นฟูวัดนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยมีหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระอาจารย์สายกรรมฐานที่สำคัญอีกรูปหนึ่งของไทยเป็นประธานองค์อุปถัมภ์     เนื่องจากดำริของหลวงปู่ชอบ ฐานสโมอยากจะสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยและสร้างโรงเรียนการกุศลเพื่อสงเคราะห์เด็กยากจน  คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม    จึงได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนมีชื่อว่าโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม โดยพระอธิการประสงค์   จนฺทวํโส  เป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้ง   ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้ง วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๘   ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐๙ ถนนร่วมใจเนรมิต  ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เริ่มจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๔๘  เป็นปีแรก  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๔๘    เวลา  ๐๘.๐๐–๑๖.๓๐  น.
                                          เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น
    ระดับปฐมวัย ( ชั้นอนุบาล 1-3 )
    ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3)
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
    ระดับอาชีวะ (แผนกยานยนต์  แผนกบัญชี  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ )


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-12-13 (5940 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.04 วินาที