Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
โครงสร้างการบริหาร
----------------------------          โครงสร้างการบริหาร
 พระอธิการประสงค์  จนฺทวํโส     ผู้รับใบอนุญาต
 นายมนัสชัย  ห้อทา               ผู้อำนวยการ
 นางนันทพร  กงภูเวช       ผู้ช่วยบริหาวิชาการมัธยมศึกษา
 นางสาวเฉลิมพร  โพธิ์สาร   ผู้ช่วยบริหาวิชาการประถมศึกษา

          ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 นางสาวเยาวณี  ศรีแก้ว
 นางสาวจารุวรรณ  สุพรมอินทร์
 นายเทพพร  นันทะคำ

          ฝ่ายวิชาการ
 นางนันทพร  กงภูเวช    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 นางสาวอำไพร  พันธุตา
 นายณรงค์  สอนสุภาพ
 นายธงศักดิ์  ผาเจริญสุข 

          ฝ่ายงบประมาณ
 นางสาวเฉลิมพร โพธิสาร

          ฝ่ายพัสดุ
 นายศรชัย ลาภบุญ  หัวหน้าฝ่ายพุสดุ
 นางวรุณย์ยุภา  ราชพัฒน์
 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทะวงค์
 นางสาววิจิตตรา นันทะคำ
 นางอุทุมพร เป็นเรียบร้อย

          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 นายสุพร เนื่องพงษ์  หัวหน้าอาคารสถานที่
 นางสาวเรณู กล้าหาญ  ธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาววิมลศรี แสงทอง
 นายศรชัย  ลาภบุญ
 นายสังวาล  ผิวพันธ์มิตร
 นายกฤษณะ บุญกาวิน
 นายธวัชชัย  จันดาหาร
 นางสาวธนิกานต์  ทำทิพย์
  นายวิษณุ  ชัยสงคราม

               ครูธุรการ
  นางสาวกรชนก  อุทาพร
  นางสาวดลฤดี คำดี


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-12-13 (2666 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที