Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ติดประกาศ อาทิตย์ 17 เม.ย. 2559 โดย Luangpoochob

...........................................

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

เปิดรับสมัครนักเรียน – นักศึกษาทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น อนุบาล 1 – 3,       ป.1 – 6, ม.1, ม.4 และระดับ ปวช. 1 – 3

กำหนดการรับสมัคร

-    รับสมัครตั้งแต่บันนี้ – 10 พฤษภาคม 2559

  10 พฤษภาคม 2559

-          เวลา 08.00 – 13.00 น. มอบตัวนักเรียน - นักศึกษา

-          เวลา 14.00 – 16.00 น. ปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษา

   10 พฤษภาคม 2559

-          เปิดภาคเรียน ที่ 1/2559

หลักฐานการสมัคร

-          ชั้นอนุบาล 1 – 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

1.       รูปถ่าย 1 นิ้ว                                             4 แผ่น

2.       สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                  2 แผ่น

3.       ใบรับรอง                                                 2 แผ่น

4.       สำเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา                    2 แผ่น

5.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา - มารดา       2 แผ่น

6.       สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง                         2 แผ่น

7.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง            2 แผ่น

  -          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4  (ม.1, ม.4  และระดับ ปวช. 1 - 3)

1.       รูปถ่าย 1 นิ้ว                                             4 แผ่น

2.       ใบ ปพ.1                                                  2 แผ่น

3.       สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                            2 แผ่น

4.        สำเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา                    2 แผ่น

5.        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา - มารดา       2 แผ่น

6.        สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง                         2 แผ่น

7.        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง            2 แผ่น

8.       บัตรสุขภาพจากโรงพยาบาล                            2 แผ่น

ระเบียบการรับสมัคร

     เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม จึงเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไปและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ผู้ยากไร้ ครอบครัวมีฐานะยากจนและเด็กกำพร้า เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น อนุบาล 1 – 3, ป.1 – 6, ม.1, ม.4 และระดับ ปวช. โดยโรงเรียนสงเคราะห์อาหาร เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนบางส่วน มีหอพักให้สำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ทั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นักเรียนที่เดินทางไป – กลับ โดยรถโดยสารรับส่งนักเรียน ทางโรงเรียนออกค่าใช้จ่ายให้

ปรัชญา

          ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย

คำขญัว

          ปัญญาดี คุณธรรมเด่น เว้นอบายมุข

วิสัยทัศน์

          พัฒนาการศึกษา ก้าวหน้าสู่สากล

 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

     ๑. เพื่อการจัดการศึกษาให้กับเด็กยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา  ในรูปแบบโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา          

      ๒.  เพื่อเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรมแก่เยาวชนให้ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัย  มีความเลื่อมใสศรัทธาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา          

      ๓.  เพื่อสร้างสามัญสำนึกในความเป็นไทย  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์        

      ๔.เพื่ออบรมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของไทยแก่เยาวชนให้ความหวงแหนและอนุรักษ์            

      ๕.  เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพมีความรู้คุณธรรม  นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้  และใช้หลักธรรมดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข           

       ๖.  เพื่อให้เยาวชนปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

 

ติดประกาศ อาทิตย์ 17 เม.ย. 2559 โดย Luangpoochob
 
เข้าสู่ระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม
· เสนอข่าวโดย Luangpoochob


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด :
ประกาศผลการประกวดวงโปงลางโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสาน

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

"ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที