Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
กำหนดการงานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม
ติดประกาศ ศุกร์ 11 ม.ค. 2556 โดย luangpoochob
 โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

๑.โรงเรียนนาเยียศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี
๒.โรงเรียนศรีสงครามวิทยาคม จังหวัดเลย
๓.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์   จังหวัดกาฬสินธุ์
๔.โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์   จังหวัดมหาสารคาม
๔.โรงเรียนสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร (แชมป์เก่า ปี ๒๕๕๕)
๖.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ
๗.โรงเรียนบ้านแท่น   จังหวัดชัยภูมิ
๘.โรงเรียนเชียงยืนวิทยา  จังหวัดนครพนม
๙.โรงเรียนนิรมลวิทยา  จังหวัดสกลนคร
๑๐.โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย
๑๑.โรงเรียนชุมแพศึกษา  จังหวัดขอนแก่น

                               กำหนดการงานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม
                                                  ครั้งที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๕๖
     วันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  
เวลา  ๑๘.๓๐  น.          การแสดงโปงลางโรงเรียนบ้านนาซ่าว
                                     การแสดงโปงลางโรงเรียนเลยพิทยาคม
     วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕         
เวลา  ๑๘.๓๐  น.     การบรรเลงดนตรีไทย  โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์  วัณณาโภ
                                การแสดงโปงลางโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ  ฐานสโม
                                การแสดงโปงลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดำตีสิบ(ดำก้องภพ Thailand Got Talent)
                                กิจกรรมเค้าดาวน์
     วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖    
เวลา  ๑๘.๓๐  น.  การแสดงโปงลางโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ  ฐานสโม
                             การแสดงหมอลำกลอนแชมป์  จังหวัดขอนแก่น
                             การแสดงหมอลำไทยเลย
     วันที่ ๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 
เวลา  ๑๘.๓๐  น. การแสดงวัฒนธรรมไทยดำ
                            การแสดงโปงลางหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย  
                            แชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  งานแพรวากาฬสินธุ์  ปี  ๒๕๕๕
                           แชมป์  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  โปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย  ปี  ๒๕๕๕
     วันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๕๖
เวลา  ๑๘.๓๐ น.     การแสดงวงโปงลางสินไชยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๖
เวลา  ๑๘.๓๐ น.  การเดี่ยวแคนของ  อาจารย์สมบัติ  สิมหล้า
การโชว์การเดี่ยว   โหวด  ของ อาจารย์ทรงศักดิ์  ประทุมสินธุ์  (ชุดการแสดงรายการคุณพระช่วย)
หนังปะโมทัย
     วันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๕๖
เวลา  ๑๘.๓๐  น. ประกวดวงโปงลางโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก
 การแสดงหมอลำกลอนของศิลปินแห่งชาติ  แม่ฉวีวรรณ  ดำเนิน  ,  ป.ฉลาดน้อย  ส่งเสริม 
 อังคนางค์  คุณไชย , อาจารย์สมบัติ  สิมหล้า
     วันที่ ๖  มกราคม  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๕.๐๐ น.   วิ่งมินิมาราธอนการกุศล  ครั้งที่ ๑
เวลา  ๑๘.๓๐  น. ประกวดวงโปงลางโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก
   - โรงเรียนเชียงคาน  จังหวัดเลย
   - โรงเรียนสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร
   - โรงเรียนนิรมลวิทยา  จังหวัดสกลนคร
   - โรงเรียนเชียงยืนวิทยา  จังหวัดนครพนม
   - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์   จังหวัดกาฬสินธุ์
     วันที่ ๗  มกราคม  ๒๕๕๖
เวลา  ๑๘.๓๐  น. ประกวดวงโปงลางโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก
   - โรงเรียนชุมแพศึกษา  จังหวัดขอนแก่น
   - โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์   จังหวัดมหาสารคาม
   - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ
   - โรงเรียนบ้านแท่น   จังหวัดชัยภูมิ
   - โรงเรียนศรีสงครามวิทยาคม    จังหวัดเลย
   - โรงเรียนนาเยียศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี
     วันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 
เวลา  ๐๗.๐๐  น. ตักบาตรพระสงฆ์//ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา  ๐๘.๓๐ น. พิธีทอดผ้าป่าร่วมกับ อี๊ด   โปงลางสะออน
เวลา  ๑๐.๐๐ น. การประกวด  การเดี่ยวเครื่องดนตรีอีสาน
    - เดี่ยวพิณ  ลายบังคับคือ  ลายปู่ป๋าหลาน และลายสุดสะแนน 
    - เดี่ยวโหวด  ลายบังคับคือ  ลายสาวน้อยหยิกแม่ และลายแม่ฮ้างกล่อมลูก 
    - เดี่ยวแคน ลายบังคับคือ  ลายสุดสะแนน และลายรถไฟไต่ราง 
    - เดี่ยวโปงลาง  ลายบังคับคือ  ลายกาเต้นก้อน และลายศรีโคตบูรณ์ 
เวลา  ๑๘.๓๐ น. พิธีเปิดงานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕
เวลา  ๑๙.๐๐ น. เริ่มการประกวดโปงลางรอบชิงชนะเลิศ
    -ประกาศผลการประกวด
    -พิธีมอบรางวัลการประกวด
    -พิธีปิด

ติดประกาศ ศุกร์ 11 ม.ค. 2556 โดย luangpoochob
 
เข้าสู่ระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม
· เสนอข่าวโดย luangpoochob


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด :
ประกาศผลการประกวดวงโปงลางโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสาน

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

"กำหนดการงานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที